ضوابط پیش آمدگی بنا

ضوابط و مقررات پیش آمدگی بنا

در این مطلب می خوانید:

حداکثر پیش آمدگی بنا در طبقات,نسبت پیش آمدگی با عرض و طول بنا,محاسبه پیش آمدگی در گذر با عرض های مختلف,ضوابط بالکن,خیابان های ممنوع و…

دانلود مطلب: ضوابط پیش زدگی

کلینیک آنلاین ویراسازه

رضا ریحانی
ارسال دیدگاه