پروژه چهارواحدی مهندس امینی

طراحی,محاسبه,نظارت واجراء این پروژه توسط کلینیک ویراسازه انجام شد.مشتری کلیه خدمات طراحی وساخت ازاخذپروانه تا اجرای نما ومعماری داخلی رادریافت نمود.پس ازطراحی اولیه وتاییدتوسط شهرداری منطقه طراحی سازه بارعایت صرفه اقتصادی انجام شدوپس ازتاییدسازمان نظام مهندسی مراحل تکمیل معرفی نامه طی,ومدارک مربوطه جهت صدورپروانه ساخت به شهرداری منطقه تحویل شد.اسکلت این پروژه,بتن ودرحدچهار طبقه روی پیلوت است.پس ازتحویل سفتکاری,ادامه پروژه به ویرا واگذار ونازک کاری,معماری داخلی ونما انجام وپروژه تحویل کارفرما گردید.